Archiwista

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Archiwista
Miejsce pracy: Pszczyna
Ogłoszenie o naborze Nr 137123

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym przy naturalnym i sztucznym świetle na partrze budynku, przenoszenie i ukladanie akt w Składnicy Akt 


- niszczenie wybrakowanej dokumentacji w firmie zewnętrznej, 


kurz, grzyb pleśń 

Zakres zadań

 • Prowadzi składnicę akt, wypożyczenia i udostępnienia materiały ze składnicy akt oraz prowadzi ewidencję archiwalną w celu prawidłowego przyjmowania, przechowywania i obiegu dokumentacji niearchiwalnej.
 • Prowadzi ewidencję archiwalną oraz sprawdza pod względem formalnym i merytorycznym materiały archiwalne oraz spisy akt przekazanych kat. A,B i BE, protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej kat BC w oparciu o przekazaną zarchiwizowaną dokumentację jawną i niejawną z komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie w celu prawidłowego przyjmowania dokumentacji.
 • Sporządza wykazy do brakowania oraz protokoły brakowania dla dokumentacji niearchiwalnej kategorii B, BE, której upłynął okres przechowywania w celu zwalniania przestrzeni w składnicy akt na dopływ nowych materiałów.
 • Wykonuje kwerendy oraz wypożycza i udostępnienia materiały ze składnicy akt na zapytania jednostek Policji, Sądów, Prokuratur, obywateli, a także prowadzi ewidencję w celu dostarczenia niezbędnych informacji i prawidłowej ewidencji dokumentacji archiwalnej.
 • Uczestniczy w wydzielaniu dokumentacji niearchiwalnej, której upłynął okres przechowywania w celu wyselekcjonowania i wybrakowania materiałów ze składnicy akt.
 • Potwierdza za zgodność z oryginałem kopie, odpisy, wypisy, wyciągi lub wydruki z dokumentów niejawnych oraz dokonuje skreśleń i adnotacji dot. znoszenia lub zmiany klauzuli tajności na dokumentach niejawnych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 • Udziela instruktaży pracownikom i funkcjonariuszom opracowującym materiały przed przekazaniem do składnicy akt w celu prawidłowej kwalifikacji i przechowywania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej
 • Współpracuje z IPN w zakresie wydania opinii dot. przydatności dokumentacji do zadań ustawowych IPN w celu zapewnienia prawidłowego przechowywania materiałów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • umiejętność planowania i organizowania pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • rzetelność i terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli ściśle tajne
 • kurs archiwisty

Archiwista

ARCHIWISTA Wymagania inne:

Więcej informacji

Firma:Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Jastrzębie-Zdrój

Data publikacji:Data dodania: 2024-04-28