Audytor wewnętrzny

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Racibórz
Ogłoszenie o naborze Nr 133634

Warunki pracy


 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa, praca przed monitorem ekranowym; wymuszona pozycja ciała; kontakty zewnętrzne z innymi audytorami oraz Ministerstwem Finansów w związku z realizacją zadań audytowych;
 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy: komputer i urządzenia biurowe;
 • możliwość poruszania się po budynku: zachowana odpowiednia szerokość drzwi, miejsce pracy na 4 piętrze, w budynku brak windy oraz toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przeprowadza zadania audytowe w celu zbadania systemów zarządzania i kontroli wewnętrznej w obszarze poddanym audytowi i sporządza obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli zarządczej;
 • realizuje czynności doradcze na wniosek Komendanta Oddziału lub z własnej inicjatywy, w celu przedstawienia opinii i zaleceń usprawniających funkcjonowanie Oddziału;
 • prowadzi dokumentację dotyczącą zadań audytowych, w celu dokumentowania ich przebiegu i wyniku;
 • uczestniczy w opracowywaniu rocznego planu audytu wewnętrznego w Oddziale poprzez dokonywanie analizy dokumentów, materiałów i innych informacji, w celu identyfikacji i analizy ryzyka związanego z funkcjonowaniem Oddziału w zakresie niezbędnym do opracowania rocznego planu audytu;
 • uczestniczy w sporządzaniu sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego, w celu przekazania informacji do Ministerstwa Finansów o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego;
 • przeprowadza czynności sprawdzające, w celu dokonania oceny działań jednostki, podjętych w zakresie realizacji rekomendacji z przeprowadzonych zadań audytowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w komórce audytu wewnętrznego
 • Posiadanie certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA lub zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów w latach 2003 – 2006 lub posiadanie uprawnień biegłego rewidenta lub posiadanie dwuletniej praktyki (zgodnie z definicją określoną w ustawie o finansach publicznych) w zakresie audytu wewnętrznego i dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanego przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych
 • Znajomość standardów audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach finansów publicznych
 • Umiejętność pracy w zespole, analitycznego i syntetycznego myślenia
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji i rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • Komunikatywność
 • Umiejętności redakcyjne
 • Pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”; lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe