Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 137584

Warunki pracy

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, miejsca pracy usytuowane na na drugim piętrze budynku).


Praca w terenie.


Stres związany z obsługa petentów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Prowadzi archiwum Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Delegaturze w Bielsku-Białej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Opracowuje i udostępniania dokumentację dotyczącą zabytków.
 • Prowadzi aktualizację danych dotyczących zabytków.
 • Opracowuje wykazy dokumentacji w układach administracyjnych, rzeczowych i liczbowych dla potrzeb Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pracowników Delegatury w Bielsku-Białej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz innych zainteresowanych podmiotów.
 • Opracowuje wykaz zabytków dla potrzeb studiów i planów miejscowych.
 • Prowadzi korespondencję związaną z zadaniami stanowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie: archiwistyki i zarządzania dokumentami, ochrony dóbr kultury, historii sztuki, historii, administracji, kulturoznawstwa, politologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Kurs archiwalny I stopnia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Mile widziane: doświadczenie zawodowe w ochronie zabytków; znajomość przepisów KPA i ustawy o ochronie zabytków; programu EZD