Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Racibórz
Ogłoszenie o naborze Nr 137300

Warunki pracy

praca przy komputerze, wyjazdy służbowe poza miejsce wykonywania pracy, kierowanie samochodem służbowym (osobowym)

Zakres zadań

 • nadzór nad rolniczym handlem detalicznym oraz produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością zawierającą jednocześnie produkty pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego oraz paszami
 • przeprowadzanie kontroli podmiotów produkujących i wprowadzających do obrotu środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego i pasze
 • pobieranie prób do badań laboratoryjnych
 • opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości dot. zakresu powierzonych obowiązków
 • sporządzanie projektów decyzji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 01 sierpnia 1972 r. lub później. osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 01 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie w zakresie: Badanie mięsa świń, dzików, koni i nutrii metodą wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania" - dot. lekarza weterynarii