Inspektor

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Racibórz
Ogłoszenie o naborze Nr 129160

Warunki pracy


 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa,
  praca przed monitorem ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy; wymuszona pozycja ciała;
 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy: komputer i urządzenia
  biurowe;
 • możliwość poruszania się po budynku: zachowana odpowiednia szerokość drzwi, miejsce pracy na 3 piętrze, w budynku
  brak windy oraz toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • oraganizuje oraz realizuje proces zaopatrzenia w części zamienne i materiały oraz organizuje przyjęcie sprzętu do obsługi i naprawy;
 • rozlicza pod względem rachunkowym"książki kontroli pojazdów" w celu dokonania prawidłowego rozliczenia zużytych materiałów pędnych i smarów;
 • przekazuje do naprawy i regeneracji części oraz podzespoły z zakresu działalności Sekcji Gospodarki Transportowej;
 • sporządza zestawienia sprzętu przyjmowanego do obsługi i naprawy, rozlicza czas prowadzonych napraw sprzętu technicznego, organizuje i przyjmuje sprzęt do naprawy;
 • dokonuje oceny przydatności narzędzi i sprzętu warsztatowego do dalszej eksploatacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w logistyce
 • Prawo jazdy kat. B
 • Pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE
 • Posiadanie wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji pojazdów mechanicznych
 • Podstawowa znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o zamiówieniach publicznych
 • Umiejętność obsługi pakietu biurowego MS Office
 • Komunikatywność i kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia i współpracy
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia diagnosty
 • Prawo jazdy kat. BE, C, CE, D
 • Podstawowa wiedza z zakresu gospodarki magazynowej w zakresie obiegu dokumentacji

Inspektor

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa. Praca biurowa związana z obsługą sekretariatu, ewidencją elektroniczną korespondencji przychodzącej/wychodzącej, obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Stanowisko pracy wyposażone w...

Więcej informacji

Firma:Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Data publikacji:Data dodania: 2023-11-24

Starszy inspektor

Warunki pracy warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa, praca przed monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy; wymuszona pozycja ciała; miejsce i otoczenie organizacyjno...

Więcej informacji

Firma:Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Racibórz

Data publikacji:Data dodania: 2023-11-16