Inżynier budowy

Poszukujemy:
Inżyniera budowy
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Twój zakres obowiązków
 • Współuczestnictwo w tworzeniu wytycznych w obszarach projektowych i budowlanych
 • Optymalizacja obecnie stosowanych rozwiązań technologicznych
 • Poszukiwanie rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych w zakresie nowych technologii wykorzystywanych w budownictwie
 • Analiza dokumentacji technicznej
 • Analiza kosztów oraz analiza opłacalności nowych technologii wykorzystywanych w budownictwie
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie wyceny nowych technologii
 • Optymalizacja materiałowa pod kątem spełniania obowiązujących ustaw i wytycznych
 • Bieżące podnoszenie znajomości wszystkich przepisów branżowych, instrukcji i procedur wewnętrznych dotyczących powierzonego odcinka pracy, oraz doskonalenie umiejętności praktycznego ich zastosowania
 • Dokładne i terminowe wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z powierzonego zakresu pracy zgodnie z poleceniami przełożonego
 • Bieżąca aktualizacja wyników pracy w systemie Lotus Notes
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego, związanych merytorycznie z zajmowanym stanowiskiem pracy, a nieujętych w opisie
Nasze wymagania
 • Studia I stopnia inżynierskie o profilu budowlanym
 • Znajomość programów CAD oraz programów pakietu MS Office; podstawowa wiedza inżynierska, podstawowa znajomość procesu budowlanego, umiejętność czytania dokumentacji techniczno - budowlanej
 • Niezbędna samodzielność. Praca samodzielna, podporządkowana przełożonemu - samodzielne planowanie i organizowanie pracy, ustalanie priorytetów, przystosowanie bieżących planów do sytuacji i zmieniających się okoliczności pod kierownictwem przełożonego
Mile widziane
 • Studia o profilu architektonicznym, studia II stopnia o profilu budowlanym
 • Praktyczne doświadczenie w procesie budowlanym oraz w sporządzaniu dokumentacji techniczno - budowlanej
 • Znajomość programów SketchUp oraz Revit
To oferujemy
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się grupie kapitałowej, będącej wiodącą firmą w swojej branży
 • Możliwość rozwoju przez udział w realizacji interesujących projektów
 • Szeroki wachlarz benefitów pracowniczych
 • Wymagające, ale przyjazne środowisko pracy
 • Szkolenia specjalistyczne
 • Jasne ścieżki kariery i rozwoju zawodowego
Benefity:
 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie grupowe
 • dofinansowanie zajęć sportowych - Mutlisport
 • spotkania integracyjne
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
Obowiązek informacyjny – przy przetwarzaniu danych w celach rekrutacyjnych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jedna ze spółek z grupy kapitałowej Murapol dalej jako: „Spółka”, która prowadzi rekrutację na stanowisko, na które Pan/Pani aplikował/-a, wskazana w ogłoszeniu o pracę. Powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisząc na adres Administratora: ul. Dworkowa 4, 43-300 Bielsko – Biała lub na adres e-mail iod@murapol.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzonymi rekrutacjami, w tym w celu prowadzonej aktualnie rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie: (i) niezbędność do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (ii) udzielona zgoda (iii) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (iv) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Pana/Pani pisma i wnioski.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane to: (i) 2 lata – jeśli zostanie udzielona zgoda na przyszłe rekrutacje (ii) do 50 lat – jeśli doszło do zawarcia stosownej umowy (np. umowa o pracę), (iii) 12 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji – jeśli nie doszło do zawarcia stosownej umowy i nie została udzielona zgoda na przyszłe rekrutacje.
Posiada również Pani/Pan prawo do: (i) cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, (ii) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani sprostowania danych, (iii) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, (iv) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania; (v) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (vi) przeniesienia Pana/Pani danych osobowych.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe”.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Administratora.

Pełne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych dostępne są pod adresem: https://murapol.pl/polityka-prywatnosci.

Inżynier Budowy

Twój zakres obowiązków: Wsparcie Kierownika Budowy w zakresie kontroli stopnia zaawansowania prac, przyjętymi założeniami projektowymi oraz standardami jakościowymi Dokonywanie zamówień materiałowych, kontrola terminowości oraz rozliczanie dostaw Bieżące...

Więcej informacji

Firma:Murapol Venture Partner S.A.

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Bielsko-Biała

Data publikacji:Data dodania: 2024-07-22

Inżynier budowy z zakresu robót sanitarnych

Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją robót, w oparciu o umowę, wymagania techniczne, dokumentację techniczną i pozostałe dokumenty związane z nadzorowanymi pracami, Zlecanie robót i rozliczanie podwykonawców, Współpraca z klientem /...

Więcej informacji

Firma:AB INDUSTRY S.A.

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Tychy

Data publikacji:Data dodania: 2024-07-22

Inżynier Budowy

Twój zakres obowiązków Nadzorowanie i koordynacja prac brygad własnych i podwykonawców - roboty wyburzeniowe i ziemne, Kontrola jakości i harmonogramu realizowanych robót pod kątem zgodności z kontraktem, specyfikacją techniczną i dokumentacją...

Więcej informacji

Firma:ZUH "MEGA-POL" Daniel Podsiedlik

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Data publikacji:Data dodania: 2024-07-20