Psycholog

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 139386

Warunki pracy

Budynek dyspozytorni w Bielsku-Białej nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko biurowe usytuowane jest na I piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Realizacja zadań związana z pracą w terenie, w związku z udzielaniem wsparcia psychologicznego w różnych lokalizacjach dyspozytorni medycznych na terenie województwa śląskiego. Wyjazdy służbowe związane z prowadzeniem szkoleń dla dyspozytorów medycznych. Praca w szczególnie trudnych warunkach oraz dyspozycyjność związana z udzielaniem wsparcia o charakterze kryzysowym w sytuacjach traumatycznych czy poważnych kryzysach dotykających pracowników, co może wiązać się z pracą w różnych porach dnia i nocy, również w wydłużonym czasie pracy.

Zakres zadań

 • Prowadzi szkolenia i działania pomocowe celem rozwijania kompetencji dyspozytorów medycznych w zakresie umiejętności radzenia sobie ze stresem, umiejętności współpracy w zespole i wsparcia koleżeńskiego oraz innych kompetencji psychologicznych przydatnych na stanowisku dyspozytora medycznego.
 • Bada kompetencje psychologiczne kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku dyspozytora medycznego celem weryfikacji kompetencji psychologicznych i umiejętności istotnych na stanowisku dyspozytora medycznego oraz sporządzenia raportu z tego badania.
 • Prowadzi interwencje psychologiczne w sytuacjach o charakterze kryzysowym w celu wsparcia dyspozytorów medycznych na ich stanowisku pracy.
 • Opracowuje raport roczny z prowadzonych działań pomocowych oraz przeprowadzonych szkoleń i badań kompetencji psychologicznych celem przekazania Wojewodzie Śląskiemu informacji na ten temat.
 • Odsłuchuje zgłoszenia w celu zaplanowania wsparcia psychologicznego a także opiniowania postępowań wyjaśniających, skarg i stwierdzonych nieprawidłowości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku psychologia (studia jednolite)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym dwa lata w interwencji kryzysowej lub w pracy polegającej na udzielaniu wsparcia osobom wykonującym zawód medyczny lub co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym trzy lata w pracy w Policji, wojsku lub w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku psychologa

 • znajomość zagadnień z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej oraz umiejętność ich praktycznego zastosowania
 • znajomość ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Rozdział 1 i 3), o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
 • znajomość rozporządzenia MZ ws. szczegółowego zakresu zadań psychologa w ramach wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szczególne uprawnienia: prawo jazdy kat. B
 • znajomość języków obcych: znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość rozporządzenia MZ: ws. organizacji dyspozytorni medycznych, ws. rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego (Dział VIII Skargi i wnioski)
 • wystąpienia publiczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

Psycholog

zajęcia z dziećmi. Prowadzenie dokumentacji według przepisów MEN.Praca według harmonogramu, 5 godzin pracy w tygodnu. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Uprawnienia:...

Więcej informacji

Firma:Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Zabrze

Data publikacji:Data dodania: 2024-07-23

Psycholog rodzinnej pieczy zastępczej

- kwalifikacja kandydatów;- prowadzenie poradnictwa dla osób sprawujących pieczę zastępczą i ich dzieci oraz podopiecznych;-opiniowanie podopiecznych;- wspieranie koordynatorów;- przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów i rodzin zastępczych i...

Więcej informacji

Firma:Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Pszczyna

Data publikacji:Data dodania: 2024-07-11