Referent

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Rybnik
Ogłoszenie o naborze Nr 138709

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
- obsługa klientów zewnętrznych
- budynek, w którym znajdują się pomieszczenia Urzędu (parter i I-II piętro), jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich tylko na parterze.


Budynek Urzędu posiada udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami (głównie na parterze). Jest wyposażony w platformę udostępniającą poziom parteru budynku, która jest przystosowana do osób poruszających się na wózkach. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.


Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.


W Urzędzie można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online (PJM).

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę kancelaryjną Urzędu, w szczególności wykonuje czynności związane z odbieraniem, rozdzielaniem oraz wysyłaniem przesyłek, w tym komputerowym systemie obiegu dokumentów w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania,
 • współuczestniczy w sprawdzaniu pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych, dokonuje gotówkowych i bezgotówkowych dyspozycji pieniężnych w ramach przyznanych środków finansowych, rozlicza delegacje służbowe oraz przygotowuje listy wypłat dla członków komisji egzaminacyjnych, sporządza miesięczne raporty finansowe, w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Urzędu,
 • prowadzi, przechowuje i przygotowuje do archiwum zakładowego akta wytworzone w Urzędzie celem zapewnienia właściwego obiegu i archiwizacji tej dokumentacji,
 • prowadzi ewidencję pracy zdalnej, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu,
 • prowadzi ewidencję skierowań na badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz ich wyników, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów w niezbędnym zakresie dotyczących zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw: o służbie cywilnej i ochronie danych osobowych,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie edytora tekstowego i arkusza Excel oraz poczty elektronicznej,
 • skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs specjalistyczny w zakresie księgowości,
 • kurs specjalistyczny w zakresie prowadzenia archiwum.

Referent administracyjno-biurowy

1)Przyjmowanie klientów i udzielanie informacji telefonicznej.2)Obsługa komputera oraz sprzętu biurowego.3)Przyjmowanie poczty.4)Prowadzenie archiwum.5)Kompletowanie dokumentów.Dbanie o wizerunek Ośrodka. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie...

Więcej informacji

Firma:Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Jastrzębie-Zdrój

Data publikacji:Data dodania: 2024-07-19

Referent biurowy

1)Obsługa programu AKTEON, CDN, ksero, sprzęt biurowego.2)Stosowanie w praktyce obiegu dokumentów firmowych, obsługa sekretariatu.3)Zapoznanie i udział w wewnętrznych procesach poszczególnych komórek administracyjnych.4)Przygotowanie, kompletowanie i...

Więcej informacji

Firma:Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Jastrzębie-Zdrój

Data publikacji:Data dodania: 2024-07-19

Referent

Prace biurowe, wprowadzanie danych.Szczegółowy program stażu- wg załaczonego programu stażu w działach: Egzekucji Administracyjnej, Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych, Referat Wsparcia. Wymagania...

Więcej informacji

Firma:Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Wodzisław Śląski

Data publikacji:Data dodania: 2024-07-18