Starszy inspektor

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Racibórz
Ogłoszenie o naborze Nr 130194

Warunki pracy


 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa, praca przed monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy; wymuszona pozycja ciała;
 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca na III piętrze;
 • narzędzia i materiały pracy: komputer i urządzenia biurowe; możliwość poruszania się po budynku: zachowana odpowiednia szerokość drzwi, brak windy oraz toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ustalanie dochodu oraz obliczanie przy użyciu specjalistycznego programu wielkości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych
 • sporządzanie informacji o osiągniętych dochodach Pit-11
 • naliczanie kwot podatku i kwot do wypłaty z tytułu sporządzonych dla SG tłumaczeń i specjalistycznych ekspertyz oraz zawartych umów cywilnoprawnych.
 • naliczanie kwoty dodatkowych nalezności dla funkcjonariuszy SG
 • przygotowywanie danych do projektów planów budżetowych, korekt planów budzetowych oraz do sprawozadań i informacji w części wydatków osobowych dla funkcjonariuszy SG

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie pracy w finansach
 • znajomość przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • umiejętność analizy i interpretacji złożonych przepisów podatkowych;
 • umiejętność rozwiązywania problemów i przewidywania;
 • dokładność, wnikliwość i komunikatywność
 • pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych

Inspektor

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa. Praca biurowa związana z obsługą sekretariatu, ewidencją elektroniczną korespondencji przychodzącej/wychodzącej, obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Stanowisko pracy wyposażone w...

Więcej informacji

Firma:Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Data publikacji:Data dodania: 2023-11-24