Starszy księgowy

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Racibórz
Ogłoszenie o naborze Nr 139428

Warunki pracy


 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca przed monitorem ekranowym; wymuszona pozycja ciała.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe.
 • Możliwość poruszania się po budynku: zachowana odpowiednia szerokość drzwi, miejsce pracy na 3 piętrze, brak windy oraz toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzi pod względem materiałowo - finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ewidencę mienia i rozliczeń środków finansowych przeznaczonych na zakup sprzętu uzbrojenia, krg kulturalno - oświatoweg, sportowo - szkoleniowego i materiałów biurowych;
 • prowadzi ewidencję planu finansowego, wydatków bydżetowych oraz wydatków dokonywanych ze środków pochodzących z funduszu celowego m.in.: Fundusz Wsparcia SG, Frontex, FAMI w układzie zadaniowym oraz prowadzi monitoring stopnia realizacji wydatków zrealizowanych w ramach otrzymanych planów i limitów finansowych;
 • przypisuje wydatki do poszczególnych podzadań i działań z wykorzystaniem zatwierdzonych przez komendanta oddziału kluczy podziałowych lub poprzez przypisywanie wydatku bezpośrednio do wskazanego działania budżetu zadaniowego;
 • prowadzi rejestry dowodów materiałowych na dokumenty przychodowe, dokumenty rozchodowe, dokumenty inne stanowiące dowody wydania/przyjęcia (asygnaty) tzw. przerzutowe między komórkami zaopatrującymi jednostki organizacyjne w zakresie rzeczowych składników majątku, które nie zmieniają ogólnego stanu oraz inne dokumenty;
 • sprawdza i przygotowuje do rozliczenia i księgowania w urządzeniach ewidencyjnych faktury i rachunki z realizacji usług i dostaw w zakresie sprzętu i uzbrojenia, materiałów biurowych, kulturalno - oświatowych oraz w zakresie szkolenia i wychowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno - biurowej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”.
 • Podstawowa znajomość regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych i ustawy o rachunkowości
 • Umiejętność obsługi pakietu biurowego (edytor tekstu i arkusz kalkulacyjnyc)
 • Umiejętność analiztycznego myślenia oraz współpracy
 • Komunikatywnosć i kreatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • podstawowa znajomość regulacji prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych oraz Straży Granicznej

Starszy księgowy (K/M)

Co będzie należało do Twoich obowiązków? Pełna obsługa księgowa spółki conTeyor Czech Republic (po pełnym przeszkoleniu ze strony przełożonego) Sporządzanie miesięcznych raportów wyników Sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT Kooperacja z...

Więcej informacji

Firma:conTeyor Poland Sp. z o.o.

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Czechowice-Dziedzice

Data publikacji:Data dodania: 2024-06-18