Starszy specjalista

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Racibórz
Ogłoszenie o naborze Nr 130193

Warunki pracy


 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca przed monitorem ekranowym; wymuszona pozycja ciała; częste kontakty zewnętrzne z innymi urzędami i hurtowniami, Zakładem Karnym i inne.
 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
 • możliwość poruszania się po budynku: zachowana odpowiednia szerokość drzwi, miejsce pracy na 3 piętrze, brak windy oraz toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • sprawuje nadzór merytoryczny nad planowaniem, organizowaniem, realizowaniem i rozliczaniem działalności prowadzonej w nieruchomościach będących w zarządzie oddziału;
 • zaopatruje komórki organizacyjne Komendy Oddziału oraz graniczne jednostki organizacyjne w materiały i sprzęt, zgodnie z obowiązującymi normami (tabelami) należności;
 • koordynuje prace realizowane przez pracowników referatu; sprawuje nadzór nad prowadzeniem dokumentacji, opracowywaniem propozycji projektu podziału zamówień wszystkich dokonywanych dostaw i usług;
 • ustala potrzeby w zakresie niezbędnej dokumentacji technicznej koniecznej do realizacji prac konserwacyjno – remontowych;
 • sprawuje nadzór merytoryczny nad prowadzeniem gospodarki magazynowej pozostającej we właściwości sekcji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie budownictwa
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego i finansów publicznych;
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o Straży Granicznej;
 • umiejętność obsługi pakietu biurowego MS Office (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu);
 • umiejętność analitycznego myślenia, współpracy z pracownikami, komunikatywność i kreatywność;
 • umiejętność argumentowania i konsultacji kwestii drażliwych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2023.756) lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów zarządzenia Nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej.