Wizytator

Kuratorium Oświaty w Katowicach
Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Ogłoszenie o naborze Nr 137573

Warunki pracy

Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Budynek urzędu dwupiętrowy, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach na I piętrze. Budynek nie posiada windy osobowej, podjazdów oraz pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole w jednostkach oświatowych w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki z przepisami prawa.
 • Wspomaga dyrektorów jednostek oświatowych w celu podnoszenia jakości kształcenia, opieki i wychowania.
 • Współdziała z organami prowadzącymi jednostki oświatowe oraz z innymi podmiotami w sprawach dotyczących oświaty w celu realizacji regionalnej i lokalnej polityki oświatowej państwa.
 • Sporządza opinie dotyczące odpowiednio: zakładania, likwidacji, przekształceń, planu sieci publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek w celu zapewnienia odpowiednich warunków kształcenia, wychowania i opieki.
 • Opiniuje arkusze organizacji pracy jednostek oświatowych oraz ich zmiany w celu zapewnienia zgodnej z przepisami prawa organizacji jednostek oświatowych.
 • Opracowuje oceny pracy dyrektorów jednostek oświatowych, uczestniczy w komisjach konkursowych na stanowisko dyrektora, opiniuje uzgodnienia dot. powierzenia stanowiska dyrektora oraz uczestniczy w pracach zespołu rozpatrującego odwołania od ustalonej oceny pracy dyrektora i nauczyciela w celu zapewnienia jak najlepszej jakości zarządzania jednostką oświatową.
 • Prowadzi postępowania kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, bierze udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, sprawuje nadzór nad czynnościami w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego w celu zapewnienia rozwoju nauczycieli.
 • Realizuje zadania związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, w szczególności analizuje informacje o warunkach realizacji wypoczynku oraz przeprowadza kontrole w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w przedszkolu, szkole lub placówce
oświatowej na stanowisku wymagającym
kwalifikacji pedagogicznych
lub 5 lat na stanowisku nauczyciela
akademickiego
 • Nauczyciel mianowany lub dyplomowany posiadający: ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub co najmniej 2 letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
 • Nauczyciel akademicki posiadający co najmniej 5 letni staż pracy i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • Znajomość ustaw: Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela oraz Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office: Word, Excel)
 • Umiejętności analityczne i komunikacyjne
 • Umiejętność współpracy i podejmowania decyzji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Nauczyciel języka polskiego

prowadzenie lekcji i realizacja programu nauczania z języka polskiego w szkole podstawowej w oparciu o dokumentację regulującą pracę szkoły.Praca w przedziale godzinowym 8:00-15:00 Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne...

Więcej informacji

Firma:Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Lokalizacja:Miejsce pracy: śląskie / Zabrze

Data publikacji:Data dodania: 2024-05-22